Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

SMARTBY - Bodø

Referat – gruppearbeid fra innspills-møtet 8. februar

Avatar: Tom Eilertsen
Tom Eilertsen

Spørsmål 1:  

Kostnader ved deltakelse idrett/aktivitet – hva er kostnadsdriverne for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i idretten? Hva kan gjøres for å holde kostnadene nede? 

 • Utstyrsbehov, enkelte er veldig ambisiøs med toppidrettssatsing, dette koster mest penger, sammen med reiser.  
 • Kostnadsdrivere blir byråkrati pga. satsing.  
 • 9 fotballturneringer i løpet av 1 år (280 kr pr person pr turnering for å delta). 
 • Bruke ungdommene i klubben som instruktører for å holde nede kostnadene.  
 • Dersom kommunale leiekostnader går ned, vil aktivitetsavgiftene i klubbene reduseres?  
 • Kostnadsdrivere styres av ambisjonsnivå, deltakelse i turneringer og krav til treningsfasiliteter.  
 • Stor forskjell mellom 6-12 år og 13-19 år. Lange reiseveier for mindre klubber. 
 • Fritidskortet er et godt tiltak, men vanskelig å registrere seg.  
 • Hvis de kommunale leiekostnadene blir billigere/gratis, går kontingent/aktivitetsavgift i klubbene ned?  
 • Kan kommunen stille krav/forutsetninger til aktivitetsavgifter? 
 • Avgifter til de nasjonale særidrettsforbundene kan være store, og varierer.  
 • Bodø idrettsråd har fått midler fra Samfunnsløftet gjennom solidaritetsfond, som skal gå til å dekke deltakelse i idrett for lavinntektsfamilier.  
 • Gi tilskudd til inkludering utenom klubbene, slik at klubbene skal slippe å være saksbehandlere på folks økonomi. 
 • Redusere gebyrer for kommunale prosesser. 
 • Kostnadene for aktivitet må ikke økes. 

 

Spørsmål 2:  

Egenorganisert aktivitet – er tilgang til anlegg og fasiliteter tilstrekkelig?  

Hundesport:  

 • Det er mangel på inngjerdet plass/areal/gresshall til å utøve hundetrening og hundeidrett (agility). Utestengt fra anlegg som er egnet til formålet. 

Friluftsområder:  

 • For å hindre slitasje i friluftsområder er det økt behov for grus-legging/klopping av turstier.  
 • Viktig med rehabilitering av stier/løyper (eksisterende) både for løping og gåing.  
 • Det mangler flere parkeringsmuligheter for å kunne bruke nye friluftsområder.  
 • Sikre gratis parkering for friluftsområder.  

Fiske/vann:  

 • Bedre organisering av fiskekort i kommunen.  
 • Tilrettelegging fiskeplasser for barn og unge + personer med funksjonsnedsettelse.  
 • Merke fiskeplasser både innlandsfiske og i havet/sjøen.  
 • Nytt anlegg: Tussvatnet: tanke om at naustet skal bli for ungdom.  

Turanlegg: 

 • Hyttene til DNT/BOT og Bodø Jeger og fiskeforening (BJFF) er tilgjengelige for egenorganisert aktivitet.  
 • Anlegg med bred brukerfrekvens – kan benyttes av «alle» - bør prioriteres.  
 • Godt vedlikehold av anleggene.  
 • Mobilitet og adgang til anlegg 
 • «eldrebølgen» - Anlegg som kan brukes av eldre. Egenorganisert med «støtte».  
 • Man kan ha egen organisert aktivitet utenom anleggene. Viktig at Bua og Skattekammeret videreføres slik at man kan drive friluftsliv uten å måtte kjøpe dyrt utstyr.  
 • Bedre tilrettelegging for gående og syklende til anleggene 

Idrettsanlegg:  

 • Utendørs vs. Innendørs anlegg.  
 • Flerbrukshall for ulike aktiviteter 
 • Ishall, bowling, bordtennis og kampsport?  
 • Tilrettelegging utendørs (informasjon om ruter/løyper): Friluftsliv, sykling og padling. 
 • Tilgang til anlegg for uorganisert aktivitet – også for voksne 
 • Bedre bookingssystem for anlegg, mulighet til å booke ledige «strø-timer» 

 

Spørsmål 3: Frivillighet – Hvordan står det til med frivilligheten innenfor idrett og friluftsliv? Utfordringer og muligheter?  

Frivilligheten er en viktig bærebjelke innenfor idretten og friluftslivet i Bodø, men den må styrkes. Det oppleves i forskjellig grad hvor utfordrende det er å få tak i frivillige (større utfordringer med å rekruttere yngre). Det finnes store muligheter for frivillige i Bodø. God planlegging, tilrettelegging og logistikk kan påvirke rekruttering i positiv retning.  

Konsensus er at det er vanskelig å få personer til å ta et leder-ansvar. Et slikt ansvar innebærer store mengder arbeid, ofte på siden av annen lønnet jobb. Det oppleves som en stor forpliktelse, og tungvint å navigere seg gjennom det byråkratiet som frivillig lederengasjement medfører. Dagens byråkrati med søknader, saksbehandling, tilskuddsordninger, politikk, lover og regler oppleves som «frivillighets fiendtlig» og ineffektivt. Det skjer behandlinger i flere ledd ofte for små ubetydelige summer.  Det ønskelig med reduksjon av saksbehandlingskostnader, bistand og veiledning fra f.eks. kommunen, eventuelt forenkle saksbehandlingssystemet.  

Spørsmål 4:  

Universell utforming og inkludering; hvilke mangler ser vi i Bodø (både idrett og friluftsliv), og hva kan gjøres? 

Status: 

 • De mest vanlige idrettene er dekket godt opp. Samme med turstier, friluftsanlegg. Ønsker spesialanlegg for hunder med universell utforming. 
 • Det koster mye for klubbene å tilrettelegge med universell utforming. 
 • Vanskelig å rekruttere folk som har utfordringer. Vanskelig å rekruttere trenere for folk som trenger ekstra hjelp/tilrettelegging. Dette krever også spesialkompetanse.  

Mangler: 

 • Hundehall – Ikke mulig å tilrettelegge for folk med for eksempel rullestol pr i dag. Agility-klubben må bruke ridehaller med et underlag det ikke kan rulles på. Får bare sene timer. 
 • En del anlegg er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere og det er dyrt å bygge om. 
 • Aspmyra er ikke gunstig for rullestolbrukere. Lang smal gang, kaldt m.m. 
 • Enkelte klubber jobber ikke spesielt med tilrettelegging fordi at idretten er vanskelig å drive med funksjonsnedsettelser. 

Hva kan gjøres? 

 • Viktig å ta vare på frivilligheten, også med tanke på inkludering.  
 • Spleiselag når det skal bygges om/rehabiliteres. 
 • Gi støtte til aktivitetsledere. Få inn f.eks. idrettsstudenter til å følge opp de som trenger ekstra støtte. Skaffe aktivitetsledere fra Nav (innføre aktivitetsplikt) 
 • Øke Barnas idrettsfond (Norges idrettsforbund). 
 • La de som faller utenfor få hospitere innenfor ulike aktiviteter for at de skal finne «sin» aktivitet. 

 

Idretten SKAL inkludere fordi idretts- og friluftsbevegelsen favner så mange allerede. 

 

 

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

Loading comments ...

Log in with your account or sign up to add your comment.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share